Information/Regler

Ordningsregler

 1. Föreningens parkeringar skall inte användas för uppställning av skrotbilar, husvagnar, arbetsmaskiner, avställda fordon eller liknande föremål. Inte heller vänner släktingar som inte bor i föreningen skall ha fordon uppställda vid andra tillfällen än besök.
 2. Trafik inom området i första hand för nödvändiga transporter. Persontransporter är inte tillåtet om inte anledning finnes. Bilar skall parkeras i garage eller på parkeringsplats framför eget förråd i möjligaste mån. Parkering skall inte ske på andra platser.
 3. Biltvätt får inte förekomma på Samfällighetens område.
 4. Dörrar till förråd och garage skall hållas låsta.
 5. Släck ljus i förråd och garage när Du lämnar desamma.
 6. Det åligger ägare av katter att ansvara för dessa. Hundar och andra husdjur får inte springa lösa inom bostadsområdet.
 7. Bollspel är förbjudet på parkeringen.
 8. Såväl motorvärmare som kupévärmare för vara inkopplade maximalt 3 timmar åt gången. Bara avsedda eluttag i garage och elstolpar får användas. Eluttag i förråd får absolut inte användas.

Medlemsavgift

I denna ingår:

 1. Snöröjning och sandning samt sandupptagning.
 2. Försäkring av gemensamma områden: Garage och förråd är kollektivt försäkrade i Samfälligheten, dock inte lösöre i förråd och garage (ingår normalt i Din hemförsäkring med gällande självrisk).
 3. EL vägbelysning och förråd
 4. Material för underhåll av Samfällighetens anläggningar.
 5. Avgift för Kabel-TV (grundutbud)
 6. Underhåll av TV-antennanläggning.
 7. Styrelsearvoden och arbetsgivaravgifter.
 8. Sophämtning.
 9. Revisionsbyrå.
 10. Postlåda i centrum.
 11. Tomträttsavgäld/Arrende.
 12. Hyra möteslokal.
 13. Städdag Container och korvgrillning.

Vår- och Höststädning

 1. Våra gemensamma områden städas två gånger per år, en lördag på våren och en på hösten.
 2. Kallelse till städningen delas ut till hushållen c:a 3 veckor i förväg.
 3. Det är ett naturligt tillfälle att lära känna sina grannar genom att delta i städningen. Dessutom blir det snyggt i området, vilket medför ökad trivsel för oss alla. Något att äta och dricka kommer dessutom serveras.
 4. Dessutom föreligger för oss alla, efter beslut från årsstämman 1993, arbetsplikt inom Samfälligheten. Detta är för allas trevnad.

Ansvarsfördelning Samfälligheten- Enskild Medlem

OmrådeÅverkanSlitageSkötsel
Gemensam mark*EM**SASA
Egen tomt (till tomtgräns)EMEMEM
GarageEMEMEM
FörrådEMEMEM
 • EM = Enskild Medlem
  SA = Samfälligheten
  * = D.v.s. den mark vi sköter vid t.ex. städdagar.
  ** = Om det är den enskilde som orsakat skadan.
 • Större skador på garage/förråd, typ brand, täcks av Samfällighetens gemensamma försäkring. OBS! Lösöre = egen hemförsäkring

Gemensamt förråd

 • Samfälligheten äger ett materialförråd som är beläget på Champinjonstigen. Materialförvaltare är den ni får namn på protokollet från årsstämman och som också har nycklar till förrådet.
 • Vid lån av nyckel och material skall datum, namn, husnummer och lånat material anges. Vid återlämnande skall lånat material givetvis vara intakt ! Att utlånat material skall återlämnas är självskrivet, ”långlånat” alt. Bortslarvat material får vi gemensamt betala och det är naturligtvis inte accepterat.

Vattenavgift

Vattnet betalas efter förbrukning. Individuella vattenmätare finns i varje fastighet, liksom en gemensam huvudmätare per huslänga/grupp.

Varje år avläser vattenansvariga (en vald representant för Champinjonen- och en för Murkelstigen). Detta genom automatisk avläsning för varje hushåll.

Beräkning sker på följande sätt:

 • Individuella mätarna: visar vad du förbrukat
 • Huvudmätare: visar vad en grupp inom huvudmätarens område har förbrukat. Eventuell differens justeras vid sluträkningen mot ditt eget avlästa värde.

Samfälligheten debiterar preliminärt varje månad och en gång om året görs avläsning och denna justeras vad som betalats in preliminärt mot den faktiska förbrukningen   

El

Elförbrukningen för garage/stolpe delas upp per hushåll (med tillhörande garage och/eller stolpe).

Detta debiteras preliminärt varje månad, för att sedan en gång per år se totalkostnaden.

Då justeras vad som betalats in preliminärt mot den faktiska förbrukningen.

Kostnad för vägbelysning ingår i medlemsavgiften.

Räkningar

Vi debiterar varje månad och det är i tre poster på varje räkning. Medlemsavgift, Preliminärt vatten, Preliminärt el garage. Sen en gång per år faktisk avräkning av vatten enskilt hushåll och garage el. Sen att dessa två poster justeras mot vad som är preliminärt inbetalt mot den faktiska förbrukningen

Räkningar från Samfälligheten skall alltid betalas senast det datum som är angivet på inbetalningskortet.

Påminnelse utgår f.n. med 8% efter förfallodatum.

Vid utebliven betalning. Skickas det ut en påminnelse sen lämnas ärendet över till inkasso alternativt Kronofogde
Fördelen med att vara en Samfällighetsförening är att vi då har prioritet, som går för eventuella pantbrev mm.

Vid eventuella betalningsproblem, kontakta Samfällighetens kassör/revisionsbyrå i god tid för eventuell åtgärd.

Att komma ihåg vid försäljning och flyttning

Vid försäljning av fastighet inom Samfälligheten skall detta meddelas till styrelsen. Detta för att denna skall få kännedom om avflyttade resp. och/eller nytillkomna medlemmar/familjer.

Alla debiteringar från Samfälligheten kommer tillställas respektive fastighet, oberoende av vem som för tillfälligt bebor densamma. Därför är det av största vikt att vid eventuell försäljning/flyttning informera den nya ägaren om förväntade kommande debiteringar från Samfälligheten.

Nyttjanderättsavtal för garage eller elstolpe skall skrivas över till den nye ägaren. Nya avtal handläggs av styrelsen.

Vid försäljning och flyttning önskar styrelsen (ordförande eller kassören) information enligt följande.

Vem flyttar ut?Vem flyttar in?  
Namn:Namn och personnummer på samtliga fastighetsägare  
Adress  Telefonnummer
 Tillträdesdagen  
TelefonnummerMailadress för faktura  

Vid felanmälan till samfälligheten gällande ex trasig el garagen används mailadress champinjonenmurklan@gmail.com